Samo kontinuirana dezinfekcija vazduha Hipohlorastom kiselinom u gasovitom stanju ima smisla